PERSONUPPGIFTER, SEKRETESS OCH MARKNADSFÖRING

PERSONUPPGIFTER
När du beställer produkter hos oss anger du personuppgifter såsom namn och adress samt eventuellt mailadress, telefonnummer.
Denna information behöver vi för att kunna utföra tjänsten gentemot dig, leverera produkten och kunna komma i kontakt med dig angående din beställning om så skulle behövas.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Personuppgiftsansvarig är Bording AB , 556239-7090 som behandlar personuppgifter enligt EU-lagstiftning GDPR (General Data Protection Regulation).

PERSONUPPGIFTSBITRÄDE
När vi agerar personuppgiftsbiträde behandlar vi information enligt personuppgiftsansvarigs godkända instruktioner i enlighet med EU-lagstiftningen GDPR.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och garanterar att dina kunduppgifter endast används av Bording, våra uppdragsgivare och kunder samt våra samarbetspartners som exempelvis transportörer. Syftet med denna behandling är att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund och beställare. Personuppgifterna behandlas på ett sådant sätt som krävs av oss enligt lag.
Du har rätt att på begäran ta del av dessa uppgifter. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det oss att vidta rättelseåtgärder eller radera dem.
Bording kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer lagstiftning, om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller om Bording anser att det krävs för att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande Bording.

SAMTYCKE
Genom din registrering och/eller beställning samtycker du till att Bording lagrar och använder uppgifter om din beställning samt de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig, våra kunder samt myndigheter, och därmed följa de lagkrav som finns. Alla uppgifter som lämnas till oss eller som vi får del av kommer att behandlas av Bording i egenskap av personuppgiftsansvarig.

SÄKERHET
Vi använder omfattande säkerhetsteknik och processer för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning eller utlämning. Till exempel så lagrar vi dina personuppgifter på säkrade datorservrar, som befinner sig i kontrollerade miljöer.

MARKNADSFÖRING OCH NYHETSBREV
Bording kommer aldrig att låta en tredje part använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.

KOMMUNIKATION
För att kunna upprätthålla en god servicenivå gentemot dig som kund och beställare så dokumenterar vi all kundkommunikation.
Du kan kontakta oss på telefon +46 (0) 771-673 000 eller e-postadress info@bording.se

LÅT OSS HJÄLPA ER!

Kontakt