KVALITETS- OCH MILJÖPOLICY

KVALITETSPOLICY

KVALITET
Kvalitet omfattar hela företagets verksamhet tjänster såväl som produkter. Begreppet kvalitet avser både det vi gör externt och internt.
Därför är kvalitet allas angelägenhet!

MEDARBETARE
Vår viktigaste tillgång är våra medarbetare. Att samtliga medarbetare är väl förtrogna med vår kvalitetspolicy är en självklarhet i vår strävan mot våra uppsatta kvalitetsmål. Fortbildning och personalutveckling är ett naturligt led i företagets ambition att kontinuerligt förbättra varje enskilds arbete. Företagets stimulerande arbetsmiljö ska även främja personlig utveckling och eget ansvar. Det är varje medarbetares ambition att verka och känna ansvar för att företagets upprättade kvalitetsledningssystem leder till ständig förbättring. Skapa ett kundfokuserat kvalitetsarbete genom ett riskbaserat tänkande med utgångspunkt i intressenters krav och upplevda tillfredsställelser.

KUNDEN
För att kunna driva ett effektivt kvalitetsarbete är det kunden som skall stå i centrum, det är kunden som avgör om vi uppnår våra kvalitetskrav. Detta läser vi av genom att aktivt följa upp kunder och dokumentera deras reaktioner, detta kan avläsas genom avvikelser, reklamationer, kundundersökningar och dokumentation av kundsupport/ säljorganisationen.

Information från våra kunder är bränslet till lyckad utveckling.

MILJÖPOLICY

MILJÖ
Grunden för vårt miljöarbete är en medveten ambition att värna om miljön genom användning av förnyelsebara resurser i så slutna kretslopp som möjligt samt att undvika användning av miljöförstörande ämnen och därigenom förebygga förorening.

MILJÖKUNNIG PERSONAL
Det är ledningens ambition att varje medarbetare ska känna ansvar och verka för att skapa en grund till ett förebyggande miljöarbete, och att det leder till ständig förbättring. Alla anställda uppmanas och uppmuntras till att bidra med kreativa lösningar inom miljöområdet, vilket bidrar till att miljöpåverkan minskar.

Fortbildning i miljöfrågor och därtill hörande lagar och förordningar sker kontinuerligt.

TJÄNSTER/PRODUKTER
Våra intressenter ska kunna känna sig trygga i förvissningen om att vi fortlöpande utvecklar våra tjänster/produkter så att de står i samklang med samhällets olika miljömål och följer gällande miljölagstiftning.

Tillämplig miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som organisationen berörs av samt att miljökrav ställs på leverantörer och produkter utgör grunden för att fastställa och följa upp övergripande och detaljerande miljömål och förbättra vår miljöprestanda.

LEVERANTÖRSURVAL
Våra tjänster/produkter och vårt agerande mot våra kunder och leverantörer ska visa vårt miljötänkande. Bordings leverantörsbedömning ska präglas av vår miljöpolicy och våra miljömål.

Bording AB ska präglas av ett förebyggande och återkommande miljöarbete, och ses som en process av ständigt pågående förbättringar.

VILL DU VETA MER? KONTAKTA OSS

Kontakt